Liczba odwiedzin strony: 37682 Osób na stronie: 2
 

Kancelaria notarialna s.c. Ewa
Koperska-Woźniak, Maciej Woźniak

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 123 poz. 1295 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 31 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. z dnia 31 maja 2004 r.) Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 165, poz. 1600 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 53) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:   1)   w ust. 1 uchyla się pkt 1;   2)   w ust. 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5)  w przypadku inwestycji, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a-f ustawy, przyznaje się 1 pkt za realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia równości płci lub poprawę równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przez co rozumie się zagwarantowanie zatrudnienia na nowych miejscach pracy co najmniej 50 % kobiet.";   3)   uchyla się ust. 5;   4)   w ust. 6 w pkt 3 skreśla się wyrazy "lub negatywnie wpływającej na środowisko";   5)   ust. 12 otrzymuje brzmienie: "12.  Dla kryterium zgodności nowej inwestycji z kierunkami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy, przyznaje się: 1)   10 pkt, jeżeli inwestycja spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów: a)   dotyczy obszarów, które zostały wskazane jako priorytetowe w ramach będącego w toku Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, b)   jest przeznaczona na wdrożenie projektów realizowanych jako projekty celowe małych i średnich przedsiębiorstw, określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z...
Monitor Polski 1996 Nr 60 poz. 563 - Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lipca 1996 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 7 października 1996 r.) Rej. 42/95 MPM Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późn. zm.) postanawia się, co następuje: § 1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z 1996 r. Nr 9, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:   1)   poz. 1425 otrzymuje brzmienie: "1425. Piórkowski Tadeusz s. Jana",   2)   poz. 1426 otrzymuje brzmienie: "1426. Piórkowska Krystyna c. Józefa". § 2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 października 1995 r.
KRS 0000266236 - DEGA INVEST SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DEGA INVEST SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MAŁKOWSKIEGO 7 70-305 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000266236
KRS 0000266235 - SONUS BAŁA SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SONUS BAŁA SP. J. SP. J. 2006-10-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
REGULSKA 43A 02-495 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000266235
KRS 0000266234 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOCHENIU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOCHENIU STOWARZYSZENIE 2006-10-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
99-400 BOCHEŃ ŁOWICZ ŁOWICKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
834-170-42-26 750729803 0000266234
KRS 0000266233 - "PODŁOGI ŁAŃCUCKIE" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PODŁOGI ŁAŃCUCKIE" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOLEJOWA 5 37-100 ŁAŃCUT ŁAŃCUT ŁAŃCUCKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000266233
KRS 0000266232 - "PAPAYA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PAPAYA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOSTKI POTOCKIEGO 2D/111 02-958 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
951-219-68-38 140705350 0000266232